ZUZENDARITZA TEKNIKOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN ARDURADUNA // RESPONSABLE DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y COMUNICACIÓN
OTEIC CONSULTING GROUP
Gipuzkoa, España
hace 15 días

Funciones a desempeñar :

EGITEKOAK :

Honako hauek dira, besteak beste, lanpostuaren oinarrizko egitekoak eta eginkizun zehatzak :

Oinarrizko egitekoa : Fundazioak behar bezala funtziona dezan beharreko plangintza, kudeaketa eta komunikazioa garatzea, bere estatutuetan zehaztutako helburuen esparruan eta gobernu organoek emandako jarraibideen arabera.

Eginkizun zehatzak :

 • Fundazioaren plangintza estrategikoa eta operatiboa definitzea.
 • Edukien eta proiektuen ildo orokorrak definitzea.
 • Fundazioaren programak definitzea eta gauzatzea.
 • Eduki zehatzak prestatzea.
 • Kontabilitate, finantza eta aurrekontu zuzendaritza, kontratazio administratiboa eta lege jarraipena, harreman publikoak, ordezkaritza eta babesleak.
 • Babesle berriak erakartzea eta fidelizatzea.
 • Sare sozialen eta Fundazioaren web orriaren erabilera.
 • Bitartekari bideratzailea izatea Fundazioko batzorde exekutiboen eta patronatuen deialdietan.
 • Fundazioaren komunikazioaren zuzendaritza, diseinua eta gauzatzea.
 • Oro har, eskatzen zaizkion lehen aipatu ez diren lan guztiak egingo ditu, lanpostu honen kategoriarekin bat baldin badatoz.
 • GAITASUNAK :

 • Ekintza planak, programak eta ekintzak prestatzea.
 • Fundazio Publikoen funtzionamendua eta araudia.
 • Kontratazio Administratiboa eta zerbitzuen prestazioa.
 • Kudeaketa ekonomikoa : aurrekontuak, txosten ekonomikoak, kontuak, oinarrizko mailan bederen.
 • FUNCIONES :

  Las funciones básicas y específicas del puesto, entre otras, son las siguientes :

  Función básica : desarrollar la planificación, gestión y comunicación necesarias para el buen funcionamiento de la Fundación, en el marco de los fines establecidos en sus estatutos y conforme a las directrices de los órganos de gobierno.

  Tareas específicas :

 • Definición de la planificación estratégica y operativa de la Fundación.
 • Definición de las líneas generales de contenidos y proyectos.
 • Definición y ejecución de los programas de la Fundación,
 • Elaboración de contenidos específicos.
 • Dirección contable, financiera y presupuestaria, contratación administrativa y seguimiento legal, RRPP, representación y patrocinio.
 • Captación y fidelización de nuevos patrocinios.
 • Manejo de redes sociales y de la web de la Fundación.
 • Ser el enlace facilitador en las convocatorias de comisiones ejecutivas y patronatos de la Fundación.
 • Dirección, diseño y ejecución de la comunicación de la Fundación.
 • Realizar, en general, todas aquellas tareas no mencionadas anteriormente que le sean encomendadas y se correspondan con la categoría de este puesto de trabajo.
 • COMPETENCIAS :

 • Elaboración de planes de acción, programas y acciones.
 • Funcionamiento y normativa de las Fundaciones Públicas.
 • Contratación Administrativa y prestación de servicios.
 • Gestión económica : presupuestos, memorias económicas, cuentas, al menos, a nivel básico.
 • Requisitos : LANPOSTUAREN PROFILA :

  LANPOSTUAREN PROFILA :

 • Gradua, lizentziatura edo antzeko titulazioa Komunikazio Zientzietan, Enpresa Administrazio eta Zuzendaritzan edo Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan.
 • Euskara : 3. Hizkuntza eskakizuna edo baliokidea, gehienez ere 2 urteko epean eskuratu beharrekoa.
 • Ahalmen urritasunari buruzko ezagutzak baloratuko dira.
 • PERFIL DEL PUESTO :

 • Titulación de grado, licenciatura o equivalente, en Ciencias de la Comunicación, Administración y Dirección de Empresas o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
 • Euskera : Perfil lingüístico 3 o equivalente, a obtener en el plazo máximo de 2 años.
 • Se valorarán conocimientos sobre discapacidad.
 • La empresa ofrece :

  Lan kontratu mugagabea eskaintzen da lanaldiaren % 80an.

  Se ofrece contrato de trabajo de carácter indefinido al 80% de jornada.

  Observaciones :

  Eskaerak, CV barne, seleccion oteic.com posta elektronikoan aurkez daitezke edo bestela OTEIC taldeari bidali (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina, 1.

  solairua - 20018 Donostia), 3202 erreferentzia adierazita, edo web orrian izena eman daiteke.

  2018ko irailaren 17an bukatuko da hautagaitzak aurkezteko epea.

  Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.

  Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo Planta 1ª, 20018 Donostia-

  San Sebastián), indicando la referencia 3202, o mediante inscripción en la web.

  El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 17 de septiembre de 2018.

  Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.

  Inscribirse
  Añadir a favoritos
  Elimnar de mis favoritos
  Inscribirse
  Mi Correo Electrónico
  Al hacer clic en la opción "Continuar", acepto que neuvoo recolecte y procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Tengo derecho a darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
  Continuar
  Formulario de postulación